FUT 23 Munten
cart
karretje is leeg
Totaal: USD $ 0

U7BUY Auteursrechtbeleid

Last modified: 2021-12-01

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen en wij verwachten dat de gebruikers van onze diensten hetzelfde doen. Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en toegankelijk is via een website of andere online dienst die door ons wordt beheerd, kunt u ons hiervan in kennis stellen in overeenstemming met de richtlijn inzake elektronische handel 2000/31/EG van de Europese Unie (inclusief toepasselijke uitvoeringswetgeving van de EU-lidstaten) met betrekking tot toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, of de Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA) van de Verenigde Staten.

Kennisgeving van vermeende inbreuk

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht inhoudt, moet u een schriftelijke mededeling sturen die het volgende bevat

(a) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.
(b) De identificatie van het werk waarvan beweerd wordt dat er inbreuk op is gemaakt.
(c) Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en waarvan wordt verzocht het te verwijderen of ontoegankelijk te maken, samen met informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.
(d) Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, bijvoorbeeld een e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens.
(e) Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door de eigenaar, zijn agent of de wet.
(f) Een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is, en op straffe van meineed onder de DMCA, dat u gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden.

Stuur deze kennisgeving per e-mail naar [email protected]

Indien u niet zeker bent of u de rechten bezit op een bepaald werk, of dat de inhoud die u rapporteert uw wettelijke rechten schendt, gelieve een advocaat te raadplegen alvorens een DMCA kennisgeving in te dienen. Houd er rekening mee dat u volgens 17 U.S.C. § 512(f) aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade, inclusief kosten en advocatenhonoraria die door ons of onze gebruikers worden opgelopen, als u opzettelijk een onjuiste voorstelling geeft van materiaal of activiteiten die inbreuk maken.

Procedure voor verwijdering

Na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving die is ingediend op de wijze die wordt vereist door 17 U.S.C. § 512 of relevante lokale toepasselijke wetgeving, zullen wij:
Het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken;
De schriftelijke kennisgeving doorsturen naar de gebruiker die het vermeend inbreukmakende materiaal heeft geplaatst ("Gebruiker"); en
Redelijke stappen ondernemen om de Gebruiker onmiddellijk te informeren dat wij het materiaal hebben verwijderd of de toegang daartoe hebben geblokkeerd.
Als uw kennisgeving niet voldoet aan § 512 van de DMCA, maar wel het vermeende inbreukmakende werk identificeert, zullen wij onmiddellijk contact met u opnemen om u te helpen bij het voldoen aan de kennisgevingseisen.

DMCA tegenkennisgeving

Als u een kennisgeving ontvangt waarin staat dat materiaal dat u bij U7BUY heeft ingediend is uitgeschakeld of verwijderd als gevolg van een DMCA kennisgeving, en u gelooft dat het materiaal is uitgeschakeld of verwijderd als gevolg van een fout of verkeerde identificatie, dan kunt u ons een DMCA tegenkennisgeving sturen naar de bovenstaande adressen.
U moet ons een kennisgeving sturen die het volgende bevat

(a) Uw fysieke of elektronische handtekening;
(b) Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd;
(c) Een verklaring, op straffe van meineed, dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal werd verwijderd of ontoegankelijk werd gemaakt als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie;
(d) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; en
(e) Een verklaring dat u instemt met de rechtsbevoegdheid van het Federal District Court voor het rechtsgebied waarin u zich bevindt, of als uw adres buiten de Verenigde Staten is, van een rechtsgebied waarin wij zaken doen, en dat u de betekening van een proces van de klagende partij of zijn agent zult accepteren.

Na ontvangst van een schriftelijke tegenkennisgeving op de wijze zoals vereist door 17 U.S.C. § 512 of relevante lokale toepasselijke wetgeving, zullen wij:
De klagende partij onverwijld voorzien van een kopie van de tegenkennisgeving;
De klagende partij informeren dat wij binnen tien (10) werkdagen het verwijderde materiaal zullen vervangen of de toegang ertoe niet langer zullen blokkeren;

Het verwijderde materiaal vervangen of de toegang tot het materiaal blokkeren binnen tien (10) tot veertien (14) werkdagen na ontvangst van de tegenkennisgeving, op voorwaarde dat onze aangewezen agent geen bericht van de klagende partij heeft ontvangen dat er een rechtszaak is aangespannen om de Gebruiker te weerhouden van inbreukmakende activiteiten met betrekking tot het materiaal op ons netwerk of systeem.

U7BUY kan ervoor kiezen niet te reageren op kennisgevingen van inbreuk op intellectuele eigendom die niet substantieel voldoen aan alle voorgaande vereisten, en U7BUY kan ervoor kiezen vermeend inbreukmakend materiaal te verwijderen dat onder haar aandacht komt via kennisgevingen die niet substantieel voldoen aan dergelijke vereisten.

Herhaalde overtreders

Het is het vaste beleid van de Site om de accounts van herhaalde overtreders te beëindigen en/of dergelijke gebruikers te blokkeren van het plaatsen van aanvullende inhoud, voor zover technisch haalbaar.

U7BUY Verklaring

U7BUY is al lang toegewijd aan het verstrekken van handige en legale handelsdiensten. Ondertussen respecteren en beschermen wij de intellectuele auteursrechten van gerelateerde partijen. We maken altijd resoluut een einde aan inbreuken die de legitieme belangen van anderen schaden, en implementeren dit principe in onze dagelijkse diensten en activiteiten. Een vriendelijke, legale en eerlijke handelsomgeving is gegarandeerd voor wereldwijde gebruikers.

trustpilot
serverscan sectigo
We richten ons op het verlenen van service aan gebruikers, geen gegarandeerd financieel product. We houden ons aan de wetten van verschillende landen, En maken resoluut een einde aan illegale handelingen